کمترین: 
768400
بیشترین: 
772000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
772000
زمان: 
1/16 15:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 16 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 772000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 12:20","price":768400},{"date":"1397/01/16 12:25","price":769300},{"date":"1397/01/16 12:40","price":770700},{"date":"1397/01/16 13:00","price":769800},{"date":"1397/01/16 15:00","price":771100},{"date":"1397/01/16 15:25","price":772000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398