کمترین: 
691000
بیشترین: 
696000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
695500
زمان: 
1/16 19:10
قیمت آبشده نقدی امروز 16 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 695500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 11:45","price":692000},{"date":"1397/01/16 11:50","price":691300},{"date":"1397/01/16 11:55","price":691200},{"date":"1397/01/16 12:05","price":691000},{"date":"1397/01/16 12:10","price":691700},{"date":"1397/01/16 12:20","price":692200},{"date":"1397/01/16 12:30","price":692500},{"date":"1397/01/16 12:40","price":693300},{"date":"1397/01/16 12:45","price":693600},{"date":"1397/01/16 12:55","price":693800},{"date":"1397/01/16 13:05","price":695000},{"date":"1397/01/16 13:15","price":695300},{"date":"1397/01/16 13:30","price":695500},{"date":"1397/01/16 13:40","price":695600},{"date":"1397/01/16 13:55","price":695100},{"date":"1397/01/16 14:15","price":696000},{"date":"1397/01/16 17:40","price":695800},{"date":"1397/01/16 18:10","price":695400},{"date":"1397/01/16 18:20","price":696000},{"date":"1397/01/16 19:10","price":695500}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398