کمترین: 
692000
بیشترین: 
697000
قیمت تقلبی: 
696500
زمان: 
1/16 19:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 16 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 696500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 11:45","price":693000},{"date":"1397/01/16 11:50","price":692300},{"date":"1397/01/16 11:55","price":692200},{"date":"1397/01/16 12:05","price":692000},{"date":"1397/01/16 12:10","price":692700},{"date":"1397/01/16 12:20","price":693200},{"date":"1397/01/16 12:30","price":693500},{"date":"1397/01/16 12:40","price":694300},{"date":"1397/01/16 12:45","price":694600},{"date":"1397/01/16 12:55","price":694800},{"date":"1397/01/16 13:05","price":696000},{"date":"1397/01/16 13:15","price":696300},{"date":"1397/01/16 13:30","price":696500},{"date":"1397/01/16 13:40","price":696600},{"date":"1397/01/16 13:55","price":696100},{"date":"1397/01/16 14:15","price":697000},{"date":"1397/01/16 17:40","price":696800},{"date":"1397/01/16 18:10","price":696400},{"date":"1397/01/16 18:20","price":697000},{"date":"1397/01/16 19:10","price":696500}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398