کمترین: 
725300
بیشترین: 
730600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
730000
زمان: 
1/16 19:10
قیمت طلای متفرقه امروز 16 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 730000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 11:45","price":726400},{"date":"1397/01/16 11:50","price":725600},{"date":"1397/01/16 11:55","price":725500},{"date":"1397/01/16 12:05","price":725300},{"date":"1397/01/16 12:10","price":726000},{"date":"1397/01/16 12:20","price":726600},{"date":"1397/01/16 12:30","price":726900},{"date":"1397/01/16 12:40","price":727700},{"date":"1397/01/16 12:45","price":728000},{"date":"1397/01/16 12:55","price":728200},{"date":"1397/01/16 13:05","price":729500},{"date":"1397/01/16 13:15","price":729700},{"date":"1397/01/16 13:25","price":729800},{"date":"1397/01/16 13:30","price":730000},{"date":"1397/01/16 13:40","price":730100},{"date":"1397/01/16 13:55","price":729600},{"date":"1397/01/16 14:15","price":730600},{"date":"1397/01/16 17:40","price":730300},{"date":"1397/01/16 18:10","price":729900},{"date":"1397/01/16 18:20","price":730600},{"date":"1397/01/16 19:10","price":730000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398