کمترین: 
383.85
بیشترین: 
397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
390.1
زمان: 
1/16 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 390.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 02:00","price":390.01},{"date":"1397/01/16 02:30","price":390.61},{"date":"1397/01/16 03:00","price":388.91},{"date":"1397/01/16 03:30","price":388.25},{"date":"1397/01/16 05:00","price":387.18},{"date":"1397/01/16 05:30","price":386.1},{"date":"1397/01/16 08:00","price":383.85},{"date":"1397/01/16 11:00","price":395.5},{"date":"1397/01/16 11:30","price":392.21},{"date":"1397/01/16 12:00","price":390.49},{"date":"1397/01/16 12:30","price":391.37},{"date":"1397/01/16 13:00","price":391.48},{"date":"1397/01/16 13:30","price":393},{"date":"1397/01/16 14:00","price":397},{"date":"1397/01/16 14:30","price":394},{"date":"1397/01/16 15:00","price":394.58},{"date":"1397/01/16 15:30","price":391.7},{"date":"1397/01/16 16:00","price":393.33},{"date":"1397/01/16 16:30","price":393},{"date":"1397/01/16 17:00","price":391},{"date":"1397/01/16 17:30","price":385.01},{"date":"1397/01/16 18:00","price":385.79},{"date":"1397/01/16 18:30","price":384.62},{"date":"1397/01/16 19:00","price":391.91},{"date":"1397/01/16 19:30","price":393.66},{"date":"1397/01/16 20:00","price":393.17},{"date":"1397/01/16 20:30","price":390.61},{"date":"1397/01/16 21:00","price":390.1},{"date":"1397/01/16 21:30","price":388.5},{"date":"1397/01/16 22:00","price":390.61},{"date":"1397/01/16 23:00","price":390.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398