کمترین: 
6609
بیشترین: 
6870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6722
زمان: 
1/16 23:30
قیمت بیت کوین امروز 16 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 6722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 02:00","price":6790.9},{"date":"1397/01/16 02:30","price":6831.4},{"date":"1397/01/16 03:00","price":6796.3},{"date":"1397/01/16 03:30","price":6779.6},{"date":"1397/01/16 05:00","price":6795.9},{"date":"1397/01/16 05:30","price":6691.9},{"date":"1397/01/16 08:00","price":6609},{"date":"1397/01/16 11:00","price":6845.3},{"date":"1397/01/16 11:30","price":6800},{"date":"1397/01/16 12:00","price":6737.2},{"date":"1397/01/16 12:30","price":6787},{"date":"1397/01/16 13:00","price":6823.1},{"date":"1397/01/16 14:00","price":6870},{"date":"1397/01/16 14:30","price":6849.5},{"date":"1397/01/16 15:00","price":6850.9},{"date":"1397/01/16 15:30","price":6782.4},{"date":"1397/01/16 16:00","price":6778.4},{"date":"1397/01/16 16:30","price":6804.2},{"date":"1397/01/16 17:00","price":6789.7},{"date":"1397/01/16 17:30","price":6662.2},{"date":"1397/01/16 18:00","price":6667.1},{"date":"1397/01/16 18:30","price":6654.9},{"date":"1397/01/16 19:00","price":6826.3},{"date":"1397/01/16 19:30","price":6863.9},{"date":"1397/01/16 20:00","price":6801},{"date":"1397/01/16 20:30","price":6740.1},{"date":"1397/01/16 21:00","price":6741.4},{"date":"1397/01/16 21:30","price":6685},{"date":"1397/01/16 22:00","price":6699.5},{"date":"1397/01/16 22:30","price":6757.9},{"date":"1397/01/16 23:00","price":6699.6},{"date":"1397/01/16 23:30","price":6722}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398