کمترین: 
2.663
بیشترین: 
2.713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.675
زمان: 
1/16 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 16 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 2.675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":2.711},{"date":"1397/01/16 00:32","price":2.707},{"date":"1397/01/16 01:00","price":2.709},{"date":"1397/01/16 03:00","price":2.712},{"date":"1397/01/16 03:32","price":2.709},{"date":"1397/01/16 04:00","price":2.71},{"date":"1397/01/16 04:32","price":2.707},{"date":"1397/01/16 05:00","price":2.709},{"date":"1397/01/16 05:32","price":2.708},{"date":"1397/01/16 06:00","price":2.709},{"date":"1397/01/16 06:32","price":2.707},{"date":"1397/01/16 07:00","price":2.71},{"date":"1397/01/16 07:32","price":2.713},{"date":"1397/01/16 08:00","price":2.71},{"date":"1397/01/16 08:32","price":2.711},{"date":"1397/01/16 09:00","price":2.712},{"date":"1397/01/16 10:08","price":2.707},{"date":"1397/01/16 10:32","price":2.698},{"date":"1397/01/16 11:00","price":2.692},{"date":"1397/01/16 12:00","price":2.686},{"date":"1397/01/16 12:32","price":2.688},{"date":"1397/01/16 13:00","price":2.684},{"date":"1397/01/16 13:32","price":2.688},{"date":"1397/01/16 14:08","price":2.691},{"date":"1397/01/16 14:32","price":2.696},{"date":"1397/01/16 15:00","price":2.688},{"date":"1397/01/16 15:32","price":2.691},{"date":"1397/01/16 16:00","price":2.692},{"date":"1397/01/16 16:32","price":2.694},{"date":"1397/01/16 17:00","price":2.696},{"date":"1397/01/16 17:32","price":2.703},{"date":"1397/01/16 18:00","price":2.702},{"date":"1397/01/16 18:32","price":2.704},{"date":"1397/01/16 19:00","price":2.692},{"date":"1397/01/16 20:00","price":2.669},{"date":"1397/01/16 21:00","price":2.663},{"date":"1397/01/16 21:32","price":2.668},{"date":"1397/01/16 22:00","price":2.663},{"date":"1397/01/16 22:32","price":2.665},{"date":"1397/01/16 23:00","price":2.67},{"date":"1397/01/16 23:32","price":2.675}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398