کمترین: 
1.9682
بیشترین: 
1.9896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9838
زمان: 
1/16 23:32
قیمت بنزین امروز 16 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1.9838 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":1.9792},{"date":"1397/01/16 00:32","price":1.9851},{"date":"1397/01/16 01:00","price":1.9846},{"date":"1397/01/16 02:00","price":1.9838},{"date":"1397/01/16 03:00","price":1.9864},{"date":"1397/01/16 03:32","price":1.987},{"date":"1397/01/16 04:32","price":1.9868},{"date":"1397/01/16 05:00","price":1.988},{"date":"1397/01/16 05:32","price":1.9856},{"date":"1397/01/16 06:32","price":1.9858},{"date":"1397/01/16 07:00","price":1.987},{"date":"1397/01/16 07:32","price":1.9869},{"date":"1397/01/16 08:00","price":1.9874},{"date":"1397/01/16 08:32","price":1.9882},{"date":"1397/01/16 09:00","price":1.9874},{"date":"1397/01/16 09:32","price":1.987},{"date":"1397/01/16 10:08","price":1.9869},{"date":"1397/01/16 10:32","price":1.9871},{"date":"1397/01/16 11:00","price":1.9863},{"date":"1397/01/16 12:00","price":1.9844},{"date":"1397/01/16 12:32","price":1.983},{"date":"1397/01/16 13:00","price":1.9824},{"date":"1397/01/16 13:32","price":1.9755},{"date":"1397/01/16 14:08","price":1.972},{"date":"1397/01/16 14:32","price":1.9736},{"date":"1397/01/16 15:00","price":1.9746},{"date":"1397/01/16 15:32","price":1.969},{"date":"1397/01/16 16:00","price":1.9694},{"date":"1397/01/16 16:32","price":1.9708},{"date":"1397/01/16 17:00","price":1.9722},{"date":"1397/01/16 17:32","price":1.9718},{"date":"1397/01/16 18:00","price":1.9682},{"date":"1397/01/16 18:32","price":1.9896},{"date":"1397/01/16 19:00","price":1.9863},{"date":"1397/01/16 20:00","price":1.9753},{"date":"1397/01/16 20:32","price":1.9748},{"date":"1397/01/16 21:00","price":1.9777},{"date":"1397/01/16 21:32","price":1.9795},{"date":"1397/01/16 22:00","price":1.9737},{"date":"1397/01/16 22:32","price":1.9729},{"date":"1397/01/16 23:00","price":1.9728},{"date":"1397/01/16 23:32","price":1.9838}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398