کمترین: 
603.88
بیشترین: 
612.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608.88
زمان: 
1/16 23:32
قیمت گازوئیل امروز 16 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 608.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":610},{"date":"1397/01/16 00:32","price":611.13},{"date":"1397/01/16 01:00","price":610.88},{"date":"1397/01/16 02:00","price":611.13},{"date":"1397/01/16 05:00","price":612.25},{"date":"1397/01/16 05:32","price":611.5},{"date":"1397/01/16 06:32","price":611.63},{"date":"1397/01/16 07:00","price":612.13},{"date":"1397/01/16 07:32","price":612.25},{"date":"1397/01/16 08:00","price":612.38},{"date":"1397/01/16 08:32","price":612.63},{"date":"1397/01/16 09:00","price":612.38},{"date":"1397/01/16 09:32","price":612.25},{"date":"1397/01/16 10:32","price":612.13},{"date":"1397/01/16 12:00","price":612},{"date":"1397/01/16 12:32","price":610.38},{"date":"1397/01/16 13:00","price":610.13},{"date":"1397/01/16 13:32","price":608.38},{"date":"1397/01/16 14:08","price":606.63},{"date":"1397/01/16 14:32","price":606.88},{"date":"1397/01/16 15:32","price":603.88},{"date":"1397/01/16 16:00","price":604.88},{"date":"1397/01/16 16:32","price":606.13},{"date":"1397/01/16 17:00","price":605},{"date":"1397/01/16 17:32","price":605.25},{"date":"1397/01/16 18:00","price":604.88},{"date":"1397/01/16 18:32","price":610.38},{"date":"1397/01/16 19:00","price":609.38},{"date":"1397/01/16 20:00","price":608.63},{"date":"1397/01/16 20:32","price":607.88},{"date":"1397/01/16 21:00","price":608.63},{"date":"1397/01/16 21:32","price":609.5},{"date":"1397/01/16 22:00","price":607.25},{"date":"1397/01/16 23:00","price":606.38},{"date":"1397/01/16 23:32","price":608.88}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398