کمترین: 
1.9644
بیشترین: 
1.9869
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9798
زمان: 
1/16 23:32
قیمت نفت کوره امروز 16 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1.9798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":1.9802},{"date":"1397/01/16 00:32","price":1.9841},{"date":"1397/01/16 01:00","price":1.9834},{"date":"1397/01/16 01:32","price":1.9827},{"date":"1397/01/16 02:00","price":1.9824},{"date":"1397/01/16 03:00","price":1.9831},{"date":"1397/01/16 03:32","price":1.9838},{"date":"1397/01/16 04:00","price":1.9837},{"date":"1397/01/16 05:00","price":1.9846},{"date":"1397/01/16 05:32","price":1.9834},{"date":"1397/01/16 06:00","price":1.9838},{"date":"1397/01/16 06:32","price":1.984},{"date":"1397/01/16 07:00","price":1.9859},{"date":"1397/01/16 07:32","price":1.9857},{"date":"1397/01/16 08:00","price":1.9866},{"date":"1397/01/16 08:32","price":1.9869},{"date":"1397/01/16 09:32","price":1.9866},{"date":"1397/01/16 10:32","price":1.9848},{"date":"1397/01/16 11:00","price":1.9857},{"date":"1397/01/16 11:32","price":1.9865},{"date":"1397/01/16 12:00","price":1.9829},{"date":"1397/01/16 12:32","price":1.9815},{"date":"1397/01/16 13:00","price":1.9787},{"date":"1397/01/16 13:32","price":1.9737},{"date":"1397/01/16 14:08","price":1.9694},{"date":"1397/01/16 14:32","price":1.9687},{"date":"1397/01/16 15:00","price":1.9667},{"date":"1397/01/16 15:32","price":1.9644},{"date":"1397/01/16 16:00","price":1.9678},{"date":"1397/01/16 16:32","price":1.9684},{"date":"1397/01/16 17:00","price":1.9664},{"date":"1397/01/16 17:32","price":1.9668},{"date":"1397/01/16 18:00","price":1.9699},{"date":"1397/01/16 18:32","price":1.9805},{"date":"1397/01/16 19:00","price":1.9787},{"date":"1397/01/16 19:32","price":1.967},{"date":"1397/01/16 20:00","price":1.9749},{"date":"1397/01/16 20:32","price":1.9807},{"date":"1397/01/16 21:00","price":1.9786},{"date":"1397/01/16 21:32","price":1.9826},{"date":"1397/01/16 22:00","price":1.9714},{"date":"1397/01/16 22:32","price":1.9744},{"date":"1397/01/16 23:00","price":1.9752},{"date":"1397/01/16 23:32","price":1.9798}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398