کمترین: 
67.92
بیشترین: 
68.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.44
زمان: 
1/16 23:32
قیمت نفت برنت امروز 16 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 68.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":68.06},{"date":"1397/01/16 00:32","price":68.22},{"date":"1397/01/16 01:00","price":68.19},{"date":"1397/01/16 02:00","price":68.27},{"date":"1397/01/16 03:00","price":68.28},{"date":"1397/01/16 05:00","price":68.39},{"date":"1397/01/16 05:32","price":68.24},{"date":"1397/01/16 06:00","price":68.2},{"date":"1397/01/16 06:32","price":68.23},{"date":"1397/01/16 07:00","price":68.34},{"date":"1397/01/16 07:32","price":68.33},{"date":"1397/01/16 08:32","price":68.39},{"date":"1397/01/16 09:00","price":68.35},{"date":"1397/01/16 09:32","price":68.33},{"date":"1397/01/16 10:08","price":68.38},{"date":"1397/01/16 11:00","price":68.33},{"date":"1397/01/16 12:00","price":68.31},{"date":"1397/01/16 12:32","price":68.25},{"date":"1397/01/16 13:00","price":68.23},{"date":"1397/01/16 13:32","price":68.16},{"date":"1397/01/16 14:08","price":67.98},{"date":"1397/01/16 14:32","price":68.08},{"date":"1397/01/16 15:00","price":68.1},{"date":"1397/01/16 15:32","price":67.92},{"date":"1397/01/16 16:00","price":67.94},{"date":"1397/01/16 16:32","price":67.98},{"date":"1397/01/16 17:00","price":68.03},{"date":"1397/01/16 17:32","price":68.12},{"date":"1397/01/16 18:00","price":68.11},{"date":"1397/01/16 18:32","price":68.86},{"date":"1397/01/16 19:00","price":68.62},{"date":"1397/01/16 20:00","price":68.31},{"date":"1397/01/16 20:32","price":68.15},{"date":"1397/01/16 21:00","price":68.35},{"date":"1397/01/16 21:32","price":68.41},{"date":"1397/01/16 22:00","price":68.19},{"date":"1397/01/16 22:32","price":68.23},{"date":"1397/01/16 23:00","price":68.12},{"date":"1397/01/16 23:32","price":68.44}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399