کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/16 12:24
قیمت dsعنوان امروز 16 فروردین 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 16 فروردین 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":0},{"date":"1397/01/16 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 00:10","price":0},{"date":"1397/01/16 00:10","price":0},{"date":"1397/01/16 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 00:20","price":0},{"date":"1397/01/16 00:20","price":0},{"date":"1397/01/16 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 00:30","price":0},{"date":"1397/01/16 00:30","price":0},{"date":"1397/01/16 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 00:40","price":0},{"date":"1397/01/16 00:40","price":0},{"date":"1397/01/16 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 00:50","price":0},{"date":"1397/01/16 00:50","price":0},{"date":"1397/01/16 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 01:00","price":0},{"date":"1397/01/16 01:00","price":0},{"date":"1397/01/16 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 01:10","price":0},{"date":"1397/01/16 01:10","price":0},{"date":"1397/01/16 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 01:20","price":0},{"date":"1397/01/16 01:20","price":0},{"date":"1397/01/16 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 01:30","price":0},{"date":"1397/01/16 01:30","price":0},{"date":"1397/01/16 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 01:40","price":0},{"date":"1397/01/16 01:40","price":0},{"date":"1397/01/16 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 01:50","price":0},{"date":"1397/01/16 01:50","price":0},{"date":"1397/01/16 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 02:00","price":0},{"date":"1397/01/16 02:00","price":0},{"date":"1397/01/16 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 02:10","price":0},{"date":"1397/01/16 02:10","price":0},{"date":"1397/01/16 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 02:20","price":0},{"date":"1397/01/16 02:20","price":0},{"date":"1397/01/16 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 02:30","price":0},{"date":"1397/01/16 02:30","price":0},{"date":"1397/01/16 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 02:40","price":0},{"date":"1397/01/16 02:40","price":0},{"date":"1397/01/16 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 02:50","price":0},{"date":"1397/01/16 02:50","price":0},{"date":"1397/01/16 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 03:00","price":0},{"date":"1397/01/16 03:00","price":0},{"date":"1397/01/16 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 03:10","price":0},{"date":"1397/01/16 03:10","price":0},{"date":"1397/01/16 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 03:20","price":0},{"date":"1397/01/16 03:20","price":0},{"date":"1397/01/16 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 03:30","price":0},{"date":"1397/01/16 03:30","price":0},{"date":"1397/01/16 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 03:40","price":0},{"date":"1397/01/16 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 03:50","price":0},{"date":"1397/01/16 03:50","price":0},{"date":"1397/01/16 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 04:00","price":0},{"date":"1397/01/16 04:00","price":0},{"date":"1397/01/16 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 04:10","price":0},{"date":"1397/01/16 04:10","price":0},{"date":"1397/01/16 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 04:20","price":0},{"date":"1397/01/16 04:20","price":0},{"date":"1397/01/16 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 04:30","price":0},{"date":"1397/01/16 04:30","price":0},{"date":"1397/01/16 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 04:40","price":0},{"date":"1397/01/16 04:40","price":0},{"date":"1397/01/16 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 04:50","price":0},{"date":"1397/01/16 04:50","price":0},{"date":"1397/01/16 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 05:00","price":0},{"date":"1397/01/16 05:00","price":0},{"date":"1397/01/16 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 05:10","price":0},{"date":"1397/01/16 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 05:20","price":0},{"date":"1397/01/16 05:20","price":0},{"date":"1397/01/16 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 05:30","price":0},{"date":"1397/01/16 05:30","price":0},{"date":"1397/01/16 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 05:40","price":0},{"date":"1397/01/16 05:40","price":0},{"date":"1397/01/16 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 05:50","price":0},{"date":"1397/01/16 05:50","price":0},{"date":"1397/01/16 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 06:00","price":0},{"date":"1397/01/16 06:00","price":0},{"date":"1397/01/16 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 06:10","price":0},{"date":"1397/01/16 06:10","price":0},{"date":"1397/01/16 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 06:20","price":0},{"date":"1397/01/16 06:20","price":0},{"date":"1397/01/16 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 06:30","price":0},{"date":"1397/01/16 06:30","price":0},{"date":"1397/01/16 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 06:40","price":0},{"date":"1397/01/16 06:40","price":0},{"date":"1397/01/16 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 06:50","price":0},{"date":"1397/01/16 06:50","price":0},{"date":"1397/01/16 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 07:00","price":0},{"date":"1397/01/16 07:00","price":0},{"date":"1397/01/16 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 07:10","price":0},{"date":"1397/01/16 07:10","price":0},{"date":"1397/01/16 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 07:20","price":0},{"date":"1397/01/16 07:20","price":0},{"date":"1397/01/16 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 07:30","price":0},{"date":"1397/01/16 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 07:40","price":0},{"date":"1397/01/16 07:40","price":0},{"date":"1397/01/16 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 07:50","price":0},{"date":"1397/01/16 07:50","price":0},{"date":"1397/01/16 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 08:00","price":0},{"date":"1397/01/16 08:00","price":0},{"date":"1397/01/16 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 08:10","price":0},{"date":"1397/01/16 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 08:20","price":0},{"date":"1397/01/16 08:20","price":0},{"date":"1397/01/16 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 08:30","price":0},{"date":"1397/01/16 08:30","price":0},{"date":"1397/01/16 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 08:40","price":0},{"date":"1397/01/16 08:40","price":0},{"date":"1397/01/16 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 08:50","price":0},{"date":"1397/01/16 08:50","price":0},{"date":"1397/01/16 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 09:00","price":0},{"date":"1397/01/16 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 09:10","price":0},{"date":"1397/01/16 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 09:20","price":0},{"date":"1397/01/16 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 09:30","price":0},{"date":"1397/01/16 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 09:40","price":0},{"date":"1397/01/16 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 09:50","price":0},{"date":"1397/01/16 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 10:00","price":0},{"date":"1397/01/16 10:00","price":0},{"date":"1397/01/16 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 10:10","price":0},{"date":"1397/01/16 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 10:20","price":0},{"date":"1397/01/16 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 10:30","price":0},{"date":"1397/01/16 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 10:40","price":0},{"date":"1397/01/16 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 10:50","price":0},{"date":"1397/01/16 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 11:00","price":0},{"date":"1397/01/16 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 11:10","price":0},{"date":"1397/01/16 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 11:20","price":0},{"date":"1397/01/16 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 11:30","price":0},{"date":"1397/01/16 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 11:40","price":0},{"date":"1397/01/16 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 11:50","price":0},{"date":"1397/01/16 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 12:00","price":0},{"date":"1397/01/16 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 12:10","price":0},{"date":"1397/01/16 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 12:20","price":0},{"date":"1397/01/16 12:24","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398