کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/16 23:56
قیمت dsعنوان امروز 16 فروردین 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 16 فروردین 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":0},{"date":"1397/01/16 12:30","price":0},{"date":"1397/01/16 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 12:40","price":0},{"date":"1397/01/16 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 12:50","price":0},{"date":"1397/01/16 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 13:00","price":0},{"date":"1397/01/16 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 13:10","price":0},{"date":"1397/01/16 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 13:20","price":0},{"date":"1397/01/16 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 13:30","price":0},{"date":"1397/01/16 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 13:40","price":0},{"date":"1397/01/16 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 13:50","price":0},{"date":"1397/01/16 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 14:00","price":0},{"date":"1397/01/16 14:00","price":0},{"date":"1397/01/16 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 14:10","price":0},{"date":"1397/01/16 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 14:20","price":0},{"date":"1397/01/16 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 14:30","price":0},{"date":"1397/01/16 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 14:40","price":0},{"date":"1397/01/16 14:40","price":0},{"date":"1397/01/16 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 14:50","price":0},{"date":"1397/01/16 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 15:00","price":0},{"date":"1397/01/16 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 15:10","price":0},{"date":"1397/01/16 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 15:20","price":0},{"date":"1397/01/16 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 15:30","price":0},{"date":"1397/01/16 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 15:40","price":0},{"date":"1397/01/16 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 15:50","price":0},{"date":"1397/01/16 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 16:00","price":0},{"date":"1397/01/16 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 16:10","price":0},{"date":"1397/01/16 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 16:20","price":0},{"date":"1397/01/16 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 16:30","price":0},{"date":"1397/01/16 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 16:40","price":0},{"date":"1397/01/16 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 16:50","price":0},{"date":"1397/01/16 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 17:00","price":0},{"date":"1397/01/16 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 17:10","price":0},{"date":"1397/01/16 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 17:20","price":0},{"date":"1397/01/16 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 17:30","price":0},{"date":"1397/01/16 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 17:40","price":0},{"date":"1397/01/16 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 17:50","price":0},{"date":"1397/01/16 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 18:00","price":0},{"date":"1397/01/16 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 18:10","price":0},{"date":"1397/01/16 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 18:20","price":0},{"date":"1397/01/16 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 18:30","price":0},{"date":"1397/01/16 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 18:40","price":0},{"date":"1397/01/16 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 18:50","price":0},{"date":"1397/01/16 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 19:00","price":0},{"date":"1397/01/16 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 19:10","price":0},{"date":"1397/01/16 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 19:20","price":0},{"date":"1397/01/16 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 19:30","price":0},{"date":"1397/01/16 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 19:40","price":0},{"date":"1397/01/16 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 19:50","price":0},{"date":"1397/01/16 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 20:00","price":0},{"date":"1397/01/16 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 20:10","price":0},{"date":"1397/01/16 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 20:20","price":0},{"date":"1397/01/16 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 20:30","price":0},{"date":"1397/01/16 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 20:40","price":0},{"date":"1397/01/16 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 20:50","price":0},{"date":"1397/01/16 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 21:00","price":0},{"date":"1397/01/16 21:00","price":0},{"date":"1397/01/16 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 21:10","price":0},{"date":"1397/01/16 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 21:20","price":0},{"date":"1397/01/16 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 21:30","price":0},{"date":"1397/01/16 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 21:40","price":0},{"date":"1397/01/16 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 21:50","price":0},{"date":"1397/01/16 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 22:00","price":0},{"date":"1397/01/16 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 22:10","price":0},{"date":"1397/01/16 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 22:20","price":0},{"date":"1397/01/16 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 22:30","price":0},{"date":"1397/01/16 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 22:40","price":0},{"date":"1397/01/16 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 22:50","price":0},{"date":"1397/01/16 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 23:00","price":0},{"date":"1397/01/16 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 23:10","price":0},{"date":"1397/01/16 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 23:20","price":0},{"date":"1397/01/16 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 23:30","price":0},{"date":"1397/01/16 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 23:40","price":0},{"date":"1397/01/16 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/16 23:50","price":0},{"date":"1397/01/16 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398