کمترین: 
63.23
بیشترین: 
64.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.66
زمان: 
1/16 23:32
قیمت نفت سبک امروز 16 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 63.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 00:00","price":63.38},{"date":"1397/01/16 00:32","price":63.55},{"date":"1397/01/16 01:00","price":63.52},{"date":"1397/01/16 02:00","price":63.56},{"date":"1397/01/16 03:00","price":63.58},{"date":"1397/01/16 03:32","price":63.61},{"date":"1397/01/16 04:00","price":63.64},{"date":"1397/01/16 04:32","price":63.59},{"date":"1397/01/16 05:00","price":63.72},{"date":"1397/01/16 05:32","price":63.58},{"date":"1397/01/16 06:00","price":63.52},{"date":"1397/01/16 06:32","price":63.56},{"date":"1397/01/16 07:00","price":63.67},{"date":"1397/01/16 07:32","price":63.66},{"date":"1397/01/16 08:00","price":63.67},{"date":"1397/01/16 08:32","price":63.73},{"date":"1397/01/16 09:00","price":63.66},{"date":"1397/01/16 09:32","price":63.64},{"date":"1397/01/16 10:08","price":63.66},{"date":"1397/01/16 10:32","price":63.67},{"date":"1397/01/16 11:00","price":63.62},{"date":"1397/01/16 12:00","price":63.61},{"date":"1397/01/16 12:32","price":63.56},{"date":"1397/01/16 13:00","price":63.52},{"date":"1397/01/16 13:32","price":63.45},{"date":"1397/01/16 14:08","price":63.33},{"date":"1397/01/16 14:32","price":63.39},{"date":"1397/01/16 15:32","price":63.24},{"date":"1397/01/16 16:00","price":63.23},{"date":"1397/01/16 16:32","price":63.24},{"date":"1397/01/16 17:32","price":63.31},{"date":"1397/01/16 18:00","price":63.27},{"date":"1397/01/16 18:32","price":64.03},{"date":"1397/01/16 19:00","price":63.88},{"date":"1397/01/16 20:00","price":63.48},{"date":"1397/01/16 20:32","price":63.38},{"date":"1397/01/16 21:00","price":63.59},{"date":"1397/01/16 21:32","price":63.63},{"date":"1397/01/16 22:00","price":63.41},{"date":"1397/01/16 22:32","price":63.44},{"date":"1397/01/16 23:00","price":63.34},{"date":"1397/01/16 23:32","price":63.66}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398