کمترین: 
693250
بیشترین: 
696150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694300
زمان: 
1/15 23:00
قیمت آبشده نقدی امروز 15 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 694300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 12:20","price":693250},{"date":"1397/01/15 12:25","price":693950},{"date":"1397/01/15 12:35","price":694550},{"date":"1397/01/15 12:40","price":694750},{"date":"1397/01/15 12:55","price":694850},{"date":"1397/01/15 13:05","price":695550},{"date":"1397/01/15 13:25","price":695450},{"date":"1397/01/15 13:30","price":695750},{"date":"1397/01/15 13:45","price":696150},{"date":"1397/01/15 14:10","price":695750},{"date":"1397/01/15 14:20","price":695150},{"date":"1397/01/15 14:25","price":695400},{"date":"1397/01/15 14:30","price":695100},{"date":"1397/01/15 14:50","price":695000},{"date":"1397/01/15 15:30","price":695100},{"date":"1397/01/15 15:35","price":694700},{"date":"1397/01/15 15:45","price":694500},{"date":"1397/01/15 16:05","price":695000},{"date":"1397/01/15 17:10","price":695300},{"date":"1397/01/15 17:20","price":695400},{"date":"1397/01/15 17:40","price":695500},{"date":"1397/01/15 17:55","price":695700},{"date":"1397/01/15 18:45","price":695300},{"date":"1397/01/15 23:00","price":694300}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398