کمترین: 
694250
بیشترین: 
697150
قیمت تقلبی: 
695300
زمان: 
1/15 23:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 15 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 695300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 12:20","price":694250},{"date":"1397/01/15 12:35","price":695550},{"date":"1397/01/15 12:40","price":695750},{"date":"1397/01/15 12:55","price":695850},{"date":"1397/01/15 13:05","price":696550},{"date":"1397/01/15 13:25","price":696450},{"date":"1397/01/15 13:30","price":696750},{"date":"1397/01/15 13:45","price":697150},{"date":"1397/01/15 14:10","price":696750},{"date":"1397/01/15 14:20","price":696150},{"date":"1397/01/15 14:25","price":696400},{"date":"1397/01/15 14:30","price":696100},{"date":"1397/01/15 14:50","price":696000},{"date":"1397/01/15 15:30","price":696100},{"date":"1397/01/15 15:35","price":695700},{"date":"1397/01/15 15:45","price":695500},{"date":"1397/01/15 16:05","price":696000},{"date":"1397/01/15 17:10","price":696300},{"date":"1397/01/15 17:20","price":696400},{"date":"1397/01/15 17:40","price":696500},{"date":"1397/01/15 17:55","price":696700},{"date":"1397/01/15 18:45","price":696300},{"date":"1397/01/15 23:00","price":695300}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398