کمترین: 
754300
بیشترین: 
770700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
766200
زمان: 
1/15 19:50
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 15 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 766200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 11:50","price":754300},{"date":"1397/01/15 15:55","price":770700},{"date":"1397/01/15 18:20","price":769800},{"date":"1397/01/15 18:40","price":768400},{"date":"1397/01/15 18:50","price":767600},{"date":"1397/01/15 19:50","price":766200}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398