کمترین: 
6794.1
بیشترین: 
7473.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6854.1
زمان: 
1/15 21:00
قیمت بیت کوین امروز 15 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 فروردین 1397 , 6854.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:30","price":7457},{"date":"1397/01/15 01:00","price":7473.2},{"date":"1397/01/15 01:30","price":7414.9},{"date":"1397/01/15 02:00","price":7409.8},{"date":"1397/01/15 05:00","price":7404.6},{"date":"1397/01/15 05:30","price":7384.1},{"date":"1397/01/15 06:00","price":7403},{"date":"1397/01/15 06:30","price":7321.5},{"date":"1397/01/15 07:00","price":7328.3},{"date":"1397/01/15 07:30","price":7294.8},{"date":"1397/01/15 08:00","price":7322},{"date":"1397/01/15 08:30","price":7292},{"date":"1397/01/15 09:00","price":7293.7},{"date":"1397/01/15 11:00","price":7356.2},{"date":"1397/01/15 11:30","price":7353.8},{"date":"1397/01/15 12:30","price":7359.3},{"date":"1397/01/15 13:00","price":7325},{"date":"1397/01/15 13:30","price":7336.1},{"date":"1397/01/15 14:00","price":7302.2},{"date":"1397/01/15 14:30","price":7169.3},{"date":"1397/01/15 15:00","price":7081.1},{"date":"1397/01/15 15:30","price":7088.1},{"date":"1397/01/15 16:00","price":7052},{"date":"1397/01/15 16:30","price":7060},{"date":"1397/01/15 17:30","price":7047.7},{"date":"1397/01/15 18:00","price":7061.1},{"date":"1397/01/15 18:30","price":7077},{"date":"1397/01/15 19:00","price":7075},{"date":"1397/01/15 19:30","price":6887.2},{"date":"1397/01/15 20:00","price":6875.2},{"date":"1397/01/15 20:30","price":6794.1},{"date":"1397/01/15 21:00","price":6854.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398