کمترین: 
2.685
بیشترین: 
2.741
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.712
زمان: 
1/15 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 15 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 2.712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:08","price":2.698},{"date":"1397/01/15 01:32","price":2.697},{"date":"1397/01/15 03:00","price":2.699},{"date":"1397/01/15 03:32","price":2.701},{"date":"1397/01/15 04:00","price":2.702},{"date":"1397/01/15 04:32","price":2.703},{"date":"1397/01/15 05:00","price":2.704},{"date":"1397/01/15 05:32","price":2.709},{"date":"1397/01/15 06:08","price":2.711},{"date":"1397/01/15 06:32","price":2.71},{"date":"1397/01/15 07:08","price":2.711},{"date":"1397/01/15 07:32","price":2.712},{"date":"1397/01/15 08:32","price":2.713},{"date":"1397/01/15 09:32","price":2.707},{"date":"1397/01/15 10:00","price":2.703},{"date":"1397/01/15 10:32","price":2.704},{"date":"1397/01/15 11:00","price":2.701},{"date":"1397/01/15 11:32","price":2.699},{"date":"1397/01/15 12:08","price":2.701},{"date":"1397/01/15 12:32","price":2.7},{"date":"1397/01/15 13:00","price":2.699},{"date":"1397/01/15 13:32","price":2.694},{"date":"1397/01/15 14:08","price":2.685},{"date":"1397/01/15 14:32","price":2.686},{"date":"1397/01/15 15:00","price":2.702},{"date":"1397/01/15 16:00","price":2.701},{"date":"1397/01/15 16:32","price":2.688},{"date":"1397/01/15 17:00","price":2.689},{"date":"1397/01/15 17:32","price":2.695},{"date":"1397/01/15 18:00","price":2.727},{"date":"1397/01/15 18:32","price":2.735},{"date":"1397/01/15 19:00","price":2.741},{"date":"1397/01/15 19:32","price":2.736},{"date":"1397/01/15 20:00","price":2.739},{"date":"1397/01/15 20:32","price":2.736},{"date":"1397/01/15 23:32","price":2.712}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398