کمترین: 
1.9382
بیشترین: 
1.9781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9749
زمان: 
1/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 فروردین 1397 , 1.9749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:08","price":1.9781},{"date":"1397/01/15 00:32","price":1.9758},{"date":"1397/01/15 01:00","price":1.9739},{"date":"1397/01/15 01:32","price":1.9735},{"date":"1397/01/15 02:00","price":1.9722},{"date":"1397/01/15 03:00","price":1.9729},{"date":"1397/01/15 03:32","price":1.9721},{"date":"1397/01/15 04:00","price":1.9726},{"date":"1397/01/15 04:32","price":1.9727},{"date":"1397/01/15 05:00","price":1.9699},{"date":"1397/01/15 05:32","price":1.9695},{"date":"1397/01/15 06:08","price":1.9667},{"date":"1397/01/15 06:32","price":1.9683},{"date":"1397/01/15 07:08","price":1.9682},{"date":"1397/01/15 07:32","price":1.9684},{"date":"1397/01/15 08:00","price":1.968},{"date":"1397/01/15 08:32","price":1.9686},{"date":"1397/01/15 09:00","price":1.9682},{"date":"1397/01/15 09:32","price":1.9686},{"date":"1397/01/15 10:00","price":1.9687},{"date":"1397/01/15 10:32","price":1.9677},{"date":"1397/01/15 11:00","price":1.9661},{"date":"1397/01/15 11:32","price":1.9666},{"date":"1397/01/15 12:08","price":1.9665},{"date":"1397/01/15 12:32","price":1.9678},{"date":"1397/01/15 13:00","price":1.9638},{"date":"1397/01/15 13:32","price":1.9625},{"date":"1397/01/15 14:08","price":1.9509},{"date":"1397/01/15 14:32","price":1.9489},{"date":"1397/01/15 15:00","price":1.9492},{"date":"1397/01/15 15:32","price":1.9501},{"date":"1397/01/15 16:00","price":1.955},{"date":"1397/01/15 16:32","price":1.9575},{"date":"1397/01/15 17:00","price":1.9561},{"date":"1397/01/15 17:32","price":1.9588},{"date":"1397/01/15 18:00","price":1.9472},{"date":"1397/01/15 18:32","price":1.9382},{"date":"1397/01/15 19:00","price":1.9446},{"date":"1397/01/15 19:32","price":1.9442},{"date":"1397/01/15 20:00","price":1.9613},{"date":"1397/01/15 20:32","price":1.9556},{"date":"1397/01/15 21:00","price":1.9538},{"date":"1397/01/15 23:32","price":1.9749}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398