کمترین: 
602.13
بیشترین: 
614.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608.75
زمان: 
1/15 23:32
قیمت گازوئیل امروز 15 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 608.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:08","price":614.38},{"date":"1397/01/15 00:32","price":613.88},{"date":"1397/01/15 01:00","price":613.5},{"date":"1397/01/15 02:00","price":613.75},{"date":"1397/01/15 05:00","price":613.13},{"date":"1397/01/15 05:32","price":612.63},{"date":"1397/01/15 06:08","price":611.63},{"date":"1397/01/15 06:32","price":611.88},{"date":"1397/01/15 08:00","price":611.63},{"date":"1397/01/15 09:00","price":611.38},{"date":"1397/01/15 09:32","price":611.63},{"date":"1397/01/15 10:00","price":611.5},{"date":"1397/01/15 11:00","price":610.88},{"date":"1397/01/15 11:32","price":611.13},{"date":"1397/01/15 12:08","price":610.75},{"date":"1397/01/15 12:32","price":611.13},{"date":"1397/01/15 13:00","price":609.38},{"date":"1397/01/15 13:32","price":609.13},{"date":"1397/01/15 14:08","price":603.63},{"date":"1397/01/15 14:32","price":602.38},{"date":"1397/01/15 15:00","price":602.13},{"date":"1397/01/15 15:32","price":602.38},{"date":"1397/01/15 16:00","price":604.13},{"date":"1397/01/15 16:32","price":605.13},{"date":"1397/01/15 17:32","price":605.38},{"date":"1397/01/15 18:00","price":602.88},{"date":"1397/01/15 18:32","price":602.13},{"date":"1397/01/15 19:00","price":604.88},{"date":"1397/01/15 19:32","price":603.63},{"date":"1397/01/15 20:00","price":608.63},{"date":"1397/01/15 20:32","price":606.63},{"date":"1397/01/15 21:00","price":606.38},{"date":"1397/01/15 23:32","price":608.75}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399