کمترین: 
1.9571
بیشترین: 
1.9967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9772
زمان: 
1/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 1.9772 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:08","price":1.9967},{"date":"1397/01/15 00:32","price":1.9956},{"date":"1397/01/15 01:00","price":1.9939},{"date":"1397/01/15 01:32","price":1.9931},{"date":"1397/01/15 02:00","price":1.9932},{"date":"1397/01/15 03:00","price":1.993},{"date":"1397/01/15 04:00","price":1.9949},{"date":"1397/01/15 04:32","price":1.9937},{"date":"1397/01/15 05:00","price":1.9906},{"date":"1397/01/15 05:32","price":1.9895},{"date":"1397/01/15 06:08","price":1.9876},{"date":"1397/01/15 06:32","price":1.9881},{"date":"1397/01/15 07:08","price":1.9887},{"date":"1397/01/15 07:32","price":1.9885},{"date":"1397/01/15 08:00","price":1.9882},{"date":"1397/01/15 09:00","price":1.9878},{"date":"1397/01/15 09:32","price":1.9884},{"date":"1397/01/15 10:00","price":1.9878},{"date":"1397/01/15 10:32","price":1.9869},{"date":"1397/01/15 11:00","price":1.9857},{"date":"1397/01/15 11:32","price":1.9854},{"date":"1397/01/15 12:08","price":1.9839},{"date":"1397/01/15 12:32","price":1.9802},{"date":"1397/01/15 13:00","price":1.9787},{"date":"1397/01/15 13:32","price":1.9727},{"date":"1397/01/15 14:08","price":1.9588},{"date":"1397/01/15 14:32","price":1.9583},{"date":"1397/01/15 15:00","price":1.9571},{"date":"1397/01/15 15:32","price":1.9589},{"date":"1397/01/15 16:00","price":1.965},{"date":"1397/01/15 16:32","price":1.9653},{"date":"1397/01/15 17:00","price":1.9667},{"date":"1397/01/15 17:32","price":1.9652},{"date":"1397/01/15 18:00","price":1.9597},{"date":"1397/01/15 18:32","price":1.9577},{"date":"1397/01/15 19:00","price":1.9583},{"date":"1397/01/15 19:32","price":1.9697},{"date":"1397/01/15 20:00","price":1.9758},{"date":"1397/01/15 20:32","price":1.9655},{"date":"1397/01/15 21:00","price":1.9701},{"date":"1397/01/15 21:32","price":1.9693},{"date":"1397/01/15 23:00","price":1.9769},{"date":"1397/01/15 23:32","price":1.9772}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398