کمترین: 
66.8
بیشترین: 
68.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.97
زمان: 
1/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 67.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:08","price":68.22},{"date":"1397/01/15 00:32","price":68.14},{"date":"1397/01/15 01:00","price":68.13},{"date":"1397/01/15 01:32","price":68.17},{"date":"1397/01/15 02:32","price":68.16},{"date":"1397/01/15 05:00","price":68.05},{"date":"1397/01/15 05:32","price":68},{"date":"1397/01/15 06:08","price":67.88},{"date":"1397/01/15 06:32","price":67.92},{"date":"1397/01/15 08:00","price":67.91},{"date":"1397/01/15 08:32","price":67.9},{"date":"1397/01/15 09:00","price":67.91},{"date":"1397/01/15 09:32","price":67.92},{"date":"1397/01/15 10:00","price":67.94},{"date":"1397/01/15 10:32","price":67.91},{"date":"1397/01/15 11:00","price":67.83},{"date":"1397/01/15 11:32","price":67.89},{"date":"1397/01/15 12:08","price":67.88},{"date":"1397/01/15 12:32","price":67.97},{"date":"1397/01/15 13:00","price":67.58},{"date":"1397/01/15 13:32","price":67.53},{"date":"1397/01/15 14:08","price":66.96},{"date":"1397/01/15 14:32","price":66.94},{"date":"1397/01/15 15:00","price":66.88},{"date":"1397/01/15 15:32","price":66.92},{"date":"1397/01/15 16:00","price":67.14},{"date":"1397/01/15 16:32","price":67.28},{"date":"1397/01/15 17:32","price":67.26},{"date":"1397/01/15 18:00","price":66.94},{"date":"1397/01/15 18:32","price":66.8},{"date":"1397/01/15 19:00","price":67.06},{"date":"1397/01/15 19:32","price":67},{"date":"1397/01/15 20:00","price":67.64},{"date":"1397/01/15 21:00","price":67.63},{"date":"1397/01/15 23:32","price":67.97}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398