کمترین: 
62.12
بیشترین: 
63.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.34
زمان: 
1/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 63.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:08","price":63.61},{"date":"1397/01/15 00:32","price":63.55},{"date":"1397/01/15 01:32","price":63.56},{"date":"1397/01/15 02:00","price":63.55},{"date":"1397/01/15 03:00","price":63.56},{"date":"1397/01/15 03:32","price":63.55},{"date":"1397/01/15 04:00","price":63.56},{"date":"1397/01/15 05:00","price":63.42},{"date":"1397/01/15 05:32","price":63.38},{"date":"1397/01/15 06:08","price":63.28},{"date":"1397/01/15 06:32","price":63.36},{"date":"1397/01/15 07:08","price":63.34},{"date":"1397/01/15 07:32","price":63.37},{"date":"1397/01/15 08:00","price":63.34},{"date":"1397/01/15 09:32","price":63.36},{"date":"1397/01/15 10:00","price":63.34},{"date":"1397/01/15 10:32","price":63.33},{"date":"1397/01/15 11:00","price":63.27},{"date":"1397/01/15 11:32","price":63.3},{"date":"1397/01/15 12:08","price":63.28},{"date":"1397/01/15 12:32","price":63.34},{"date":"1397/01/15 13:00","price":62.97},{"date":"1397/01/15 13:32","price":62.94},{"date":"1397/01/15 14:08","price":62.41},{"date":"1397/01/15 14:32","price":62.36},{"date":"1397/01/15 15:00","price":62.3},{"date":"1397/01/15 15:32","price":62.34},{"date":"1397/01/15 16:00","price":62.52},{"date":"1397/01/15 16:32","price":62.62},{"date":"1397/01/15 17:00","price":62.59},{"date":"1397/01/15 17:32","price":62.56},{"date":"1397/01/15 18:00","price":62.26},{"date":"1397/01/15 18:32","price":62.12},{"date":"1397/01/15 19:00","price":62.34},{"date":"1397/01/15 19:32","price":62.31},{"date":"1397/01/15 20:00","price":62.99},{"date":"1397/01/15 20:32","price":63.16},{"date":"1397/01/15 21:00","price":63.12},{"date":"1397/01/15 23:32","price":63.34}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398