کمترین: 
7000
بیشترین: 
7200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7120
زمان: 
1/14 15:00
قیمت پوند امروز 14 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 14 فروردین 1397 , 7120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:40","price":7000},{"date":"1397/01/14 11:50","price":7150},{"date":"1397/01/14 12:20","price":7200},{"date":"1397/01/14 12:30","price":7150},{"date":"1397/01/14 12:40","price":7120},{"date":"1397/01/14 12:50","price":7070},{"date":"1397/01/14 13:10","price":7020},{"date":"1397/01/14 14:40","price":7070},{"date":"1397/01/14 15:00","price":7120}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398