کمترین: 
12880
بیشترین: 
13450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13450
زمان: 
1/14 14:10
قیمت دینار بحرین امروز 14 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 13450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:10","price":12880},{"date":"1397/01/14 10:20","price":12960},{"date":"1397/01/14 10:50","price":13000},{"date":"1397/01/14 14:10","price":13450}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398