کمترین: 
6120
بیشترین: 
6210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6205
زمان: 
1/14 17:50
قیمت یورو امروز 14 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 14 فروردین 1397 , 6205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:10","price":6120},{"date":"1397/01/14 10:40","price":6210},{"date":"1397/01/14 10:50","price":6205},{"date":"1397/01/14 12:40","price":6195},{"date":"1397/01/14 13:50","price":6180},{"date":"1397/01/14 17:50","price":6205}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398