کمترین: 
390
بیشترین: 
415.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
415.5
زمان: 
1/14 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 415.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 02:00","price":390},{"date":"1397/01/14 02:30","price":390.36},{"date":"1397/01/14 03:00","price":393.49},{"date":"1397/01/14 03:30","price":391.84},{"date":"1397/01/14 05:00","price":391.02},{"date":"1397/01/14 05:30","price":391.93},{"date":"1397/01/14 06:00","price":390.6},{"date":"1397/01/14 06:30","price":391.07},{"date":"1397/01/14 08:00","price":395.53},{"date":"1397/01/14 08:30","price":398},{"date":"1397/01/14 09:00","price":400},{"date":"1397/01/14 10:00","price":399.42},{"date":"1397/01/14 10:30","price":402.94},{"date":"1397/01/14 11:30","price":400.3},{"date":"1397/01/14 12:00","price":403},{"date":"1397/01/14 13:00","price":404.51},{"date":"1397/01/14 13:30","price":407.65},{"date":"1397/01/14 14:00","price":404},{"date":"1397/01/14 14:30","price":405.9},{"date":"1397/01/14 15:00","price":407.5},{"date":"1397/01/14 15:30","price":408.6},{"date":"1397/01/14 16:00","price":404},{"date":"1397/01/14 16:30","price":406.1},{"date":"1397/01/14 17:00","price":407},{"date":"1397/01/14 17:30","price":410.09},{"date":"1397/01/14 18:00","price":411},{"date":"1397/01/14 18:30","price":410.3},{"date":"1397/01/14 19:30","price":409.2},{"date":"1397/01/14 20:00","price":411},{"date":"1397/01/14 20:30","price":410.56},{"date":"1397/01/14 21:00","price":412.5},{"date":"1397/01/14 21:30","price":414.9},{"date":"1397/01/14 22:00","price":413.11},{"date":"1397/01/14 22:30","price":411.64},{"date":"1397/01/14 23:00","price":413.5},{"date":"1397/01/14 23:30","price":415.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398