کمترین: 
6985
بیشترین: 
7488.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7488.9
زمان: 
1/14 23:30
قیمت بیت کوین امروز 14 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 7488.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 02:00","price":7001.8},{"date":"1397/01/14 02:30","price":6985},{"date":"1397/01/14 03:00","price":7021.9},{"date":"1397/01/14 03:30","price":7036.9},{"date":"1397/01/14 05:00","price":7052.7},{"date":"1397/01/14 05:30","price":7062.5},{"date":"1397/01/14 06:00","price":7039},{"date":"1397/01/14 06:30","price":7033.1},{"date":"1397/01/14 08:00","price":7162.1},{"date":"1397/01/14 08:30","price":7182.9},{"date":"1397/01/14 09:00","price":7261.9},{"date":"1397/01/14 09:30","price":7350.7},{"date":"1397/01/14 10:00","price":7319.2},{"date":"1397/01/14 10:30","price":7330},{"date":"1397/01/14 11:30","price":7328.3},{"date":"1397/01/14 12:00","price":7333.5},{"date":"1397/01/14 12:30","price":7326.1},{"date":"1397/01/14 13:00","price":7400.1},{"date":"1397/01/14 14:00","price":7333},{"date":"1397/01/14 14:30","price":7374},{"date":"1397/01/14 15:00","price":7369.9},{"date":"1397/01/14 16:00","price":7313},{"date":"1397/01/14 16:30","price":7322.5},{"date":"1397/01/14 17:00","price":7318.9},{"date":"1397/01/14 17:30","price":7363},{"date":"1397/01/14 18:00","price":7386},{"date":"1397/01/14 18:30","price":7338.5},{"date":"1397/01/14 19:00","price":7307},{"date":"1397/01/14 20:00","price":7345.3},{"date":"1397/01/14 20:30","price":7382},{"date":"1397/01/14 21:00","price":7423.3},{"date":"1397/01/14 22:00","price":7399},{"date":"1397/01/14 22:30","price":7420},{"date":"1397/01/14 23:30","price":7488.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398