کمترین: 
692550
بیشترین: 
699450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
693050
زمان: 
1/14 21:10
قیمت آبشده نقدی امروز 14 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 693050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 01:30","price":695450},{"date":"1397/01/14 08:10","price":695250},{"date":"1397/01/14 12:10","price":695000},{"date":"1397/01/14 12:25","price":694750},{"date":"1397/01/14 12:30","price":695450},{"date":"1397/01/14 12:40","price":697650},{"date":"1397/01/14 13:05","price":698150},{"date":"1397/01/14 13:10","price":698650},{"date":"1397/01/14 13:40","price":699350},{"date":"1397/01/14 13:50","price":699250},{"date":"1397/01/14 13:55","price":699450},{"date":"1397/01/14 14:30","price":698250},{"date":"1397/01/14 14:40","price":696750},{"date":"1397/01/14 14:55","price":697050},{"date":"1397/01/14 15:25","price":697250},{"date":"1397/01/14 15:35","price":697050},{"date":"1397/01/14 15:50","price":695750},{"date":"1397/01/14 15:55","price":695550},{"date":"1397/01/14 16:10","price":695950},{"date":"1397/01/14 16:30","price":695550},{"date":"1397/01/14 18:05","price":694950},{"date":"1397/01/14 18:50","price":694750},{"date":"1397/01/14 19:10","price":694550},{"date":"1397/01/14 19:35","price":693250},{"date":"1397/01/14 19:55","price":692550},{"date":"1397/01/14 21:10","price":693050}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398