کمترین: 
693550
بیشترین: 
700450
قیمت تقلبی: 
694050
زمان: 
1/14 21:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 14 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 694050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 01:30","price":696200},{"date":"1397/01/14 08:10","price":696000},{"date":"1397/01/14 11:50","price":696250},{"date":"1397/01/14 12:10","price":695750},{"date":"1397/01/14 12:30","price":696450},{"date":"1397/01/14 12:40","price":698650},{"date":"1397/01/14 13:05","price":699150},{"date":"1397/01/14 13:15","price":699650},{"date":"1397/01/14 13:40","price":700350},{"date":"1397/01/14 13:50","price":700250},{"date":"1397/01/14 13:55","price":700450},{"date":"1397/01/14 14:30","price":699250},{"date":"1397/01/14 14:40","price":697750},{"date":"1397/01/14 14:55","price":698050},{"date":"1397/01/14 15:25","price":698250},{"date":"1397/01/14 15:35","price":698050},{"date":"1397/01/14 15:50","price":696750},{"date":"1397/01/14 15:55","price":696550},{"date":"1397/01/14 16:10","price":696950},{"date":"1397/01/14 16:30","price":696550},{"date":"1397/01/14 18:05","price":695950},{"date":"1397/01/14 18:50","price":695750},{"date":"1397/01/14 19:10","price":695550},{"date":"1397/01/14 19:35","price":694250},{"date":"1397/01/14 19:55","price":693550},{"date":"1397/01/14 21:10","price":694050}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398