کمترین: 
1.9788
بیشترین: 
1.9957
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9941
زمان: 
1/14 23:32
قیمت نفت کوره امروز 14 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1.9941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 00:32","price":1.9807},{"date":"1397/01/14 01:00","price":1.9834},{"date":"1397/01/14 01:32","price":1.9793},{"date":"1397/01/14 02:00","price":1.9788},{"date":"1397/01/14 03:00","price":1.9804},{"date":"1397/01/14 03:32","price":1.9801},{"date":"1397/01/14 04:08","price":1.983},{"date":"1397/01/14 04:32","price":1.9824},{"date":"1397/01/14 05:00","price":1.9857},{"date":"1397/01/14 05:32","price":1.9844},{"date":"1397/01/14 06:00","price":1.9861},{"date":"1397/01/14 06:32","price":1.9871},{"date":"1397/01/14 07:00","price":1.9857},{"date":"1397/01/14 07:32","price":1.9872},{"date":"1397/01/14 08:00","price":1.9866},{"date":"1397/01/14 08:32","price":1.9853},{"date":"1397/01/14 09:00","price":1.9852},{"date":"1397/01/14 09:32","price":1.9848},{"date":"1397/01/14 10:00","price":1.9828},{"date":"1397/01/14 10:32","price":1.9817},{"date":"1397/01/14 11:00","price":1.9827},{"date":"1397/01/14 11:32","price":1.986},{"date":"1397/01/14 12:00","price":1.9884},{"date":"1397/01/14 12:32","price":1.986},{"date":"1397/01/14 13:00","price":1.9936},{"date":"1397/01/14 13:32","price":1.9904},{"date":"1397/01/14 14:08","price":1.984},{"date":"1397/01/14 15:00","price":1.9862},{"date":"1397/01/14 15:32","price":1.9838},{"date":"1397/01/14 16:08","price":1.9812},{"date":"1397/01/14 16:32","price":1.9791},{"date":"1397/01/14 17:00","price":1.9831},{"date":"1397/01/14 17:32","price":1.985},{"date":"1397/01/14 18:00","price":1.9869},{"date":"1397/01/14 18:32","price":1.9899},{"date":"1397/01/14 19:00","price":1.9867},{"date":"1397/01/14 19:32","price":1.9924},{"date":"1397/01/14 20:00","price":1.9922},{"date":"1397/01/14 20:32","price":1.9901},{"date":"1397/01/14 21:00","price":1.9889},{"date":"1397/01/14 21:32","price":1.9909},{"date":"1397/01/14 22:00","price":1.9957},{"date":"1397/01/14 22:32","price":1.9944},{"date":"1397/01/14 23:00","price":1.9935},{"date":"1397/01/14 23:32","price":1.9941}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398