کمترین: 
2.672
بیشترین: 
2.702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.699
زمان: 
1/14 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 14 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 2.699 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 00:00","price":2.68},{"date":"1397/01/14 00:32","price":2.673},{"date":"1397/01/14 01:00","price":2.677},{"date":"1397/01/14 01:32","price":2.678},{"date":"1397/01/14 03:00","price":2.677},{"date":"1397/01/14 03:32","price":2.675},{"date":"1397/01/14 04:08","price":2.678},{"date":"1397/01/14 05:32","price":2.681},{"date":"1397/01/14 06:32","price":2.682},{"date":"1397/01/14 07:00","price":2.681},{"date":"1397/01/14 08:32","price":2.678},{"date":"1397/01/14 09:00","price":2.679},{"date":"1397/01/14 09:32","price":2.678},{"date":"1397/01/14 10:00","price":2.673},{"date":"1397/01/14 10:32","price":2.683},{"date":"1397/01/14 11:00","price":2.681},{"date":"1397/01/14 12:00","price":2.683},{"date":"1397/01/14 12:32","price":2.686},{"date":"1397/01/14 13:00","price":2.683},{"date":"1397/01/14 14:08","price":2.684},{"date":"1397/01/14 14:32","price":2.681},{"date":"1397/01/14 15:00","price":2.688},{"date":"1397/01/14 15:32","price":2.672},{"date":"1397/01/14 16:08","price":2.677},{"date":"1397/01/14 16:32","price":2.678},{"date":"1397/01/14 17:00","price":2.683},{"date":"1397/01/14 17:32","price":2.684},{"date":"1397/01/14 18:00","price":2.695},{"date":"1397/01/14 18:32","price":2.702},{"date":"1397/01/14 19:00","price":2.697},{"date":"1397/01/14 19:32","price":2.694},{"date":"1397/01/14 20:00","price":2.699},{"date":"1397/01/14 20:32","price":2.702},{"date":"1397/01/14 21:00","price":2.698},{"date":"1397/01/14 21:32","price":2.692},{"date":"1397/01/14 22:00","price":2.697},{"date":"1397/01/14 22:32","price":2.7},{"date":"1397/01/14 23:00","price":2.69},{"date":"1397/01/14 23:32","price":2.699}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398