کمترین: 
1.9682
بیشترین: 
1.9915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9745
زمان: 
1/14 23:32
قیمت بنزین امروز 14 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1.9745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 00:00","price":1.9702},{"date":"1397/01/14 00:32","price":1.971},{"date":"1397/01/14 01:00","price":1.9723},{"date":"1397/01/14 01:32","price":1.9693},{"date":"1397/01/14 02:00","price":1.9686},{"date":"1397/01/14 03:00","price":1.9699},{"date":"1397/01/14 04:08","price":1.9719},{"date":"1397/01/14 04:32","price":1.9711},{"date":"1397/01/14 05:00","price":1.9738},{"date":"1397/01/14 05:32","price":1.9732},{"date":"1397/01/14 06:00","price":1.9744},{"date":"1397/01/14 06:32","price":1.9737},{"date":"1397/01/14 07:00","price":1.9734},{"date":"1397/01/14 07:32","price":1.9733},{"date":"1397/01/14 08:00","price":1.9725},{"date":"1397/01/14 08:32","price":1.9716},{"date":"1397/01/14 09:00","price":1.9713},{"date":"1397/01/14 09:32","price":1.9704},{"date":"1397/01/14 10:00","price":1.969},{"date":"1397/01/14 10:32","price":1.9682},{"date":"1397/01/14 11:00","price":1.9696},{"date":"1397/01/14 11:32","price":1.9697},{"date":"1397/01/14 12:00","price":1.9729},{"date":"1397/01/14 12:32","price":1.9734},{"date":"1397/01/14 13:00","price":1.9843},{"date":"1397/01/14 13:32","price":1.9837},{"date":"1397/01/14 14:08","price":1.9842},{"date":"1397/01/14 14:32","price":1.9853},{"date":"1397/01/14 15:00","price":1.9847},{"date":"1397/01/14 15:32","price":1.9823},{"date":"1397/01/14 16:08","price":1.9758},{"date":"1397/01/14 16:32","price":1.9786},{"date":"1397/01/14 17:00","price":1.9831},{"date":"1397/01/14 17:32","price":1.981},{"date":"1397/01/14 18:00","price":1.978},{"date":"1397/01/14 18:32","price":1.9893},{"date":"1397/01/14 19:00","price":1.9816},{"date":"1397/01/14 19:32","price":1.9894},{"date":"1397/01/14 20:00","price":1.9915},{"date":"1397/01/14 20:32","price":1.9888},{"date":"1397/01/14 21:00","price":1.9795},{"date":"1397/01/14 21:32","price":1.9771},{"date":"1397/01/14 22:00","price":1.9813},{"date":"1397/01/14 22:32","price":1.9755},{"date":"1397/01/14 23:00","price":1.9719},{"date":"1397/01/14 23:32","price":1.9745}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398