کمترین: 
606.63
بیشترین: 
613.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.5
زمان: 
1/14 23:32
قیمت گازوئیل امروز 14 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 613.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 00:00","price":608.13},{"date":"1397/01/14 00:32","price":607.75},{"date":"1397/01/14 01:00","price":608.38},{"date":"1397/01/14 01:32","price":606.63},{"date":"1397/01/14 02:00","price":606.75},{"date":"1397/01/14 05:00","price":608.75},{"date":"1397/01/14 05:32","price":608.63},{"date":"1397/01/14 06:00","price":609.75},{"date":"1397/01/14 06:32","price":609.5},{"date":"1397/01/14 07:00","price":609.38},{"date":"1397/01/14 07:32","price":609.75},{"date":"1397/01/14 08:00","price":609.38},{"date":"1397/01/14 08:32","price":609.13},{"date":"1397/01/14 09:00","price":608.88},{"date":"1397/01/14 09:32","price":608.5},{"date":"1397/01/14 10:00","price":607.88},{"date":"1397/01/14 10:32","price":607.63},{"date":"1397/01/14 11:00","price":608},{"date":"1397/01/14 11:32","price":608.13},{"date":"1397/01/14 12:00","price":610},{"date":"1397/01/14 12:32","price":609.88},{"date":"1397/01/14 13:00","price":611.88},{"date":"1397/01/14 13:32","price":610.88},{"date":"1397/01/14 14:08","price":610.63},{"date":"1397/01/14 14:32","price":610.13},{"date":"1397/01/14 15:00","price":609.63},{"date":"1397/01/14 15:32","price":608.38},{"date":"1397/01/14 16:08","price":606.63},{"date":"1397/01/14 16:32","price":607.38},{"date":"1397/01/14 17:00","price":608.13},{"date":"1397/01/14 17:32","price":607.63},{"date":"1397/01/14 18:00","price":608.38},{"date":"1397/01/14 18:32","price":611.38},{"date":"1397/01/14 19:00","price":608.88},{"date":"1397/01/14 19:32","price":611.38},{"date":"1397/01/14 20:00","price":613.13},{"date":"1397/01/14 20:32","price":612.75},{"date":"1397/01/14 21:00","price":612.13},{"date":"1397/01/14 21:32","price":613.25},{"date":"1397/01/14 22:00","price":613.88},{"date":"1397/01/14 22:32","price":612.88},{"date":"1397/01/14 23:00","price":613.38},{"date":"1397/01/14 23:32","price":613.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398