کمترین: 
67.5
بیشترین: 
68.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.11
زمان: 
1/14 23:32
قیمت نفت برنت امروز 14 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 68.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 00:00","price":67.78},{"date":"1397/01/14 00:32","price":67.74},{"date":"1397/01/14 01:00","price":67.78},{"date":"1397/01/14 01:32","price":67.5},{"date":"1397/01/14 02:00","price":67.53},{"date":"1397/01/14 03:00","price":67.54},{"date":"1397/01/14 05:00","price":67.78},{"date":"1397/01/14 05:32","price":67.77},{"date":"1397/01/14 06:00","price":67.88},{"date":"1397/01/14 06:32","price":67.83},{"date":"1397/01/14 07:00","price":67.8},{"date":"1397/01/14 07:32","price":67.84},{"date":"1397/01/14 08:00","price":67.81},{"date":"1397/01/14 08:32","price":67.83},{"date":"1397/01/14 09:00","price":67.81},{"date":"1397/01/14 10:00","price":67.73},{"date":"1397/01/14 10:32","price":67.72},{"date":"1397/01/14 11:00","price":67.78},{"date":"1397/01/14 11:32","price":67.79},{"date":"1397/01/14 12:00","price":67.97},{"date":"1397/01/14 13:00","price":68.17},{"date":"1397/01/14 13:32","price":68.16},{"date":"1397/01/14 14:08","price":68.07},{"date":"1397/01/14 14:32","price":68.09},{"date":"1397/01/14 15:00","price":68.03},{"date":"1397/01/14 15:32","price":67.89},{"date":"1397/01/14 16:08","price":67.62},{"date":"1397/01/14 16:32","price":67.78},{"date":"1397/01/14 17:00","price":67.86},{"date":"1397/01/14 17:32","price":67.81},{"date":"1397/01/14 18:00","price":67.89},{"date":"1397/01/14 18:32","price":68.17},{"date":"1397/01/14 19:00","price":67.79},{"date":"1397/01/14 19:32","price":68.05},{"date":"1397/01/14 20:00","price":68.17},{"date":"1397/01/14 20:32","price":68.08},{"date":"1397/01/14 21:00","price":68.01},{"date":"1397/01/14 21:32","price":68.11},{"date":"1397/01/14 22:00","price":68.17},{"date":"1397/01/14 22:32","price":68.04},{"date":"1397/01/14 23:00","price":68.05},{"date":"1397/01/14 23:32","price":68.11}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398