کمترین: 
62.84
بیشترین: 
63.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.49
زمان: 
1/14 23:32
قیمت نفت سبک امروز 14 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 63.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 00:00","price":63.16},{"date":"1397/01/14 00:32","price":63.12},{"date":"1397/01/14 01:00","price":63.13},{"date":"1397/01/14 01:32","price":62.86},{"date":"1397/01/14 02:00","price":62.84},{"date":"1397/01/14 03:00","price":63},{"date":"1397/01/14 03:32","price":62.97},{"date":"1397/01/14 04:08","price":63.09},{"date":"1397/01/14 05:00","price":63.14},{"date":"1397/01/14 05:32","price":63.12},{"date":"1397/01/14 06:00","price":63.23},{"date":"1397/01/14 06:32","price":63.17},{"date":"1397/01/14 07:00","price":63.14},{"date":"1397/01/14 07:32","price":63.19},{"date":"1397/01/14 08:00","price":63.16},{"date":"1397/01/14 08:32","price":63.14},{"date":"1397/01/14 09:00","price":63.12},{"date":"1397/01/14 09:32","price":63.14},{"date":"1397/01/14 10:00","price":63.08},{"date":"1397/01/14 10:32","price":63.06},{"date":"1397/01/14 11:00","price":63.12},{"date":"1397/01/14 11:32","price":63.11},{"date":"1397/01/14 12:00","price":63.27},{"date":"1397/01/14 13:00","price":63.45},{"date":"1397/01/14 14:08","price":63.37},{"date":"1397/01/14 14:32","price":63.39},{"date":"1397/01/14 15:00","price":63.38},{"date":"1397/01/14 15:32","price":63.27},{"date":"1397/01/14 16:08","price":63.05},{"date":"1397/01/14 16:32","price":63.19},{"date":"1397/01/14 17:00","price":63.37},{"date":"1397/01/14 17:32","price":63.3},{"date":"1397/01/14 18:00","price":63.31},{"date":"1397/01/14 18:32","price":63.56},{"date":"1397/01/14 19:00","price":63.2},{"date":"1397/01/14 19:32","price":63.45},{"date":"1397/01/14 20:00","price":63.56},{"date":"1397/01/14 20:32","price":63.45},{"date":"1397/01/14 21:00","price":63.38},{"date":"1397/01/14 21:32","price":63.51},{"date":"1397/01/14 22:00","price":63.55},{"date":"1397/01/14 22:32","price":63.39},{"date":"1397/01/14 23:00","price":63.44},{"date":"1397/01/14 23:32","price":63.49}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398