کمترین: 
692000
بیشترین: 
693500
قیمت تقلبی: 
693500
زمان: 
1/13 22:30
قیمت آبشده بنکداری امروز 13 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 693500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 20:05","price":692000},{"date":"1397/01/13 22:05","price":693000},{"date":"1397/01/13 22:30","price":693500}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398