کمترین: 
607.88
بیشترین: 
624.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608.25
زمان: 
1/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 608.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 05:00","price":621.38},{"date":"1397/01/13 05:32","price":621.5},{"date":"1397/01/13 06:00","price":621.63},{"date":"1397/01/13 07:00","price":621.88},{"date":"1397/01/13 07:32","price":621.63},{"date":"1397/01/13 08:00","price":621.75},{"date":"1397/01/13 08:32","price":621.88},{"date":"1397/01/13 10:32","price":622.13},{"date":"1397/01/13 11:32","price":622.88},{"date":"1397/01/13 12:00","price":621.75},{"date":"1397/01/13 12:32","price":620.38},{"date":"1397/01/13 13:00","price":622.88},{"date":"1397/01/13 13:32","price":624.38},{"date":"1397/01/13 14:00","price":623.25},{"date":"1397/01/13 14:32","price":622.63},{"date":"1397/01/13 15:00","price":622.88},{"date":"1397/01/13 15:32","price":623.63},{"date":"1397/01/13 16:00","price":622.88},{"date":"1397/01/13 16:32","price":623.38},{"date":"1397/01/13 17:00","price":623.75},{"date":"1397/01/13 17:32","price":620.63},{"date":"1397/01/13 18:00","price":617.25},{"date":"1397/01/13 18:32","price":615.63},{"date":"1397/01/13 19:32","price":613.63},{"date":"1397/01/13 20:00","price":611.63},{"date":"1397/01/13 20:32","price":608.75},{"date":"1397/01/13 21:00","price":608.63},{"date":"1397/01/13 21:32","price":609.5},{"date":"1397/01/13 22:32","price":608.63},{"date":"1397/01/13 23:00","price":607.88},{"date":"1397/01/13 23:32","price":608.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398