کمترین: 
67.73
بیشترین: 
69.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.75
زمان: 
1/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 67.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 05:00","price":69.67},{"date":"1397/01/13 05:32","price":69.69},{"date":"1397/01/13 06:00","price":69.67},{"date":"1397/01/13 06:32","price":69.72},{"date":"1397/01/13 07:00","price":69.75},{"date":"1397/01/13 07:32","price":69.72},{"date":"1397/01/13 08:00","price":69.69},{"date":"1397/01/13 08:32","price":69.72},{"date":"1397/01/13 09:00","price":69.73},{"date":"1397/01/13 09:32","price":69.69},{"date":"1397/01/13 10:00","price":69.67},{"date":"1397/01/13 10:32","price":69.72},{"date":"1397/01/13 11:00","price":69.7},{"date":"1397/01/13 11:32","price":69.78},{"date":"1397/01/13 12:00","price":69.67},{"date":"1397/01/13 12:32","price":69.56},{"date":"1397/01/13 13:00","price":69.73},{"date":"1397/01/13 13:32","price":69.94},{"date":"1397/01/13 14:00","price":69.78},{"date":"1397/01/13 14:32","price":69.65},{"date":"1397/01/13 15:00","price":69.73},{"date":"1397/01/13 15:32","price":69.86},{"date":"1397/01/13 16:00","price":69.8},{"date":"1397/01/13 16:32","price":69.81},{"date":"1397/01/13 17:00","price":69.84},{"date":"1397/01/13 17:32","price":69.41},{"date":"1397/01/13 18:00","price":68.94},{"date":"1397/01/13 18:32","price":68.75},{"date":"1397/01/13 19:32","price":68.45},{"date":"1397/01/13 20:00","price":68.22},{"date":"1397/01/13 20:32","price":67.88},{"date":"1397/01/13 21:00","price":67.85},{"date":"1397/01/13 21:32","price":67.95},{"date":"1397/01/13 22:00","price":67.89},{"date":"1397/01/13 22:32","price":67.81},{"date":"1397/01/13 23:00","price":67.73},{"date":"1397/01/13 23:32","price":67.75}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398