کمترین: 
2.657
بیشترین: 
2.754
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.678
زمان: 
1/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 2.678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 03:00","price":2.739},{"date":"1397/01/13 05:00","price":2.738},{"date":"1397/01/13 06:00","price":2.739},{"date":"1397/01/13 07:32","price":2.738},{"date":"1397/01/13 08:00","price":2.73},{"date":"1397/01/13 09:32","price":2.731},{"date":"1397/01/13 10:00","price":2.733},{"date":"1397/01/13 12:00","price":2.739},{"date":"1397/01/13 13:00","price":2.741},{"date":"1397/01/13 14:00","price":2.739},{"date":"1397/01/13 14:32","price":2.742},{"date":"1397/01/13 15:00","price":2.747},{"date":"1397/01/13 16:00","price":2.74},{"date":"1397/01/13 16:32","price":2.738},{"date":"1397/01/13 17:00","price":2.748},{"date":"1397/01/13 17:32","price":2.754},{"date":"1397/01/13 18:00","price":2.727},{"date":"1397/01/13 18:32","price":2.672},{"date":"1397/01/13 19:32","price":2.667},{"date":"1397/01/13 20:00","price":2.662},{"date":"1397/01/13 20:32","price":2.657},{"date":"1397/01/13 21:00","price":2.662},{"date":"1397/01/13 21:32","price":2.663},{"date":"1397/01/13 22:00","price":2.672},{"date":"1397/01/13 22:32","price":2.676},{"date":"1397/01/13 23:00","price":2.677},{"date":"1397/01/13 23:32","price":2.678}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398