کمترین: 
1.9656
بیشترین: 
2.0314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9706
زمان: 
1/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 فروردین 1397 , 1.9706 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 03:00","price":2.0255},{"date":"1397/01/13 03:32","price":2.0252},{"date":"1397/01/13 04:00","price":2.0276},{"date":"1397/01/13 04:32","price":2.0282},{"date":"1397/01/13 05:00","price":2.0261},{"date":"1397/01/13 05:32","price":2.0254},{"date":"1397/01/13 06:00","price":2.0245},{"date":"1397/01/13 06:32","price":2.0254},{"date":"1397/01/13 07:32","price":2.0244},{"date":"1397/01/13 08:00","price":2.0241},{"date":"1397/01/13 08:32","price":2.024},{"date":"1397/01/13 09:00","price":2.0244},{"date":"1397/01/13 09:32","price":2.0232},{"date":"1397/01/13 10:00","price":2.023},{"date":"1397/01/13 10:32","price":2.0244},{"date":"1397/01/13 11:32","price":2.0259},{"date":"1397/01/13 12:00","price":2.0239},{"date":"1397/01/13 12:32","price":2.0212},{"date":"1397/01/13 13:00","price":2.0257},{"date":"1397/01/13 13:32","price":2.0314},{"date":"1397/01/13 14:00","price":2.027},{"date":"1397/01/13 14:32","price":2.024},{"date":"1397/01/13 15:00","price":2.0263},{"date":"1397/01/13 15:32","price":2.0293},{"date":"1397/01/13 16:00","price":2.0276},{"date":"1397/01/13 16:32","price":2.0272},{"date":"1397/01/13 17:00","price":2.0282},{"date":"1397/01/13 17:32","price":2.0163},{"date":"1397/01/13 18:00","price":2.0042},{"date":"1397/01/13 18:32","price":1.9947},{"date":"1397/01/13 19:32","price":1.9911},{"date":"1397/01/13 20:00","price":1.9846},{"date":"1397/01/13 20:32","price":1.9745},{"date":"1397/01/13 21:00","price":1.9768},{"date":"1397/01/13 21:32","price":1.9773},{"date":"1397/01/13 22:00","price":1.9754},{"date":"1397/01/13 22:32","price":1.9767},{"date":"1397/01/13 23:00","price":1.9656},{"date":"1397/01/13 23:32","price":1.9706}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398