کمترین: 
1.9782
بیشترین: 
2.0377
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9822
زمان: 
1/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 1.9822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 03:00","price":2.027},{"date":"1397/01/13 03:32","price":2.0288},{"date":"1397/01/13 04:00","price":2.0294},{"date":"1397/01/13 04:32","price":2.0313},{"date":"1397/01/13 05:00","price":2.0339},{"date":"1397/01/13 05:32","price":2.0307},{"date":"1397/01/13 06:00","price":2.0318},{"date":"1397/01/13 06:32","price":2.0315},{"date":"1397/01/13 07:00","price":2.032},{"date":"1397/01/13 07:32","price":2.0307},{"date":"1397/01/13 08:00","price":2.032},{"date":"1397/01/13 08:32","price":2.0318},{"date":"1397/01/13 09:00","price":2.032},{"date":"1397/01/13 09:32","price":2.031},{"date":"1397/01/13 10:00","price":2.0308},{"date":"1397/01/13 10:32","price":2.0323},{"date":"1397/01/13 11:00","price":2.0325},{"date":"1397/01/13 11:32","price":2.0341},{"date":"1397/01/13 12:00","price":2.0295},{"date":"1397/01/13 12:32","price":2.0282},{"date":"1397/01/13 13:00","price":2.0342},{"date":"1397/01/13 13:32","price":2.0377},{"date":"1397/01/13 14:00","price":2.0329},{"date":"1397/01/13 14:32","price":2.0327},{"date":"1397/01/13 15:00","price":2.034},{"date":"1397/01/13 15:32","price":2.035},{"date":"1397/01/13 16:00","price":2.0327},{"date":"1397/01/13 16:32","price":2.0338},{"date":"1397/01/13 17:00","price":2.0333},{"date":"1397/01/13 17:32","price":2.0242},{"date":"1397/01/13 18:00","price":2.0092},{"date":"1397/01/13 18:32","price":2.0043},{"date":"1397/01/13 19:00","price":2.0019},{"date":"1397/01/13 19:32","price":1.9971},{"date":"1397/01/13 20:00","price":1.9952},{"date":"1397/01/13 20:32","price":1.9855},{"date":"1397/01/13 21:00","price":1.9862},{"date":"1397/01/13 21:32","price":1.9881},{"date":"1397/01/13 22:00","price":1.9874},{"date":"1397/01/13 22:32","price":1.9856},{"date":"1397/01/13 23:00","price":1.9782},{"date":"1397/01/13 23:32","price":1.9822}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398