کمترین: 
63.06
بیشترین: 
65.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.13
زمان: 
1/13 23:00
قیمت نفت سبک امروز 13 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 63.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 03:00","price":65.03},{"date":"1397/01/13 03:32","price":65},{"date":"1397/01/13 04:00","price":65.09},{"date":"1397/01/13 04:32","price":65.11},{"date":"1397/01/13 05:00","price":65.17},{"date":"1397/01/13 05:32","price":65.2},{"date":"1397/01/13 06:00","price":65.17},{"date":"1397/01/13 06:32","price":65.2},{"date":"1397/01/13 07:00","price":65.22},{"date":"1397/01/13 07:32","price":65.19},{"date":"1397/01/13 08:00","price":65.17},{"date":"1397/01/13 08:32","price":65.19},{"date":"1397/01/13 09:32","price":65.17},{"date":"1397/01/13 10:00","price":65.16},{"date":"1397/01/13 10:32","price":65.19},{"date":"1397/01/13 11:32","price":65.23},{"date":"1397/01/13 12:00","price":65.14},{"date":"1397/01/13 12:32","price":65.08},{"date":"1397/01/13 13:00","price":65.17},{"date":"1397/01/13 13:32","price":65.33},{"date":"1397/01/13 14:00","price":65.22},{"date":"1397/01/13 14:32","price":65.11},{"date":"1397/01/13 15:00","price":65.17},{"date":"1397/01/13 15:32","price":65.3},{"date":"1397/01/13 16:00","price":65.23},{"date":"1397/01/13 16:32","price":65.2},{"date":"1397/01/13 17:00","price":65.28},{"date":"1397/01/13 17:32","price":64.92},{"date":"1397/01/13 18:00","price":64.36},{"date":"1397/01/13 18:32","price":64.19},{"date":"1397/01/13 19:32","price":63.7},{"date":"1397/01/13 20:00","price":63.41},{"date":"1397/01/13 20:32","price":63.14},{"date":"1397/01/13 21:00","price":63.19},{"date":"1397/01/13 21:32","price":63.27},{"date":"1397/01/13 22:00","price":63.2},{"date":"1397/01/13 22:32","price":63.06},{"date":"1397/01/13 23:00","price":63.13}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398