کمترین: 
387.08
بیشترین: 
399.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
392.58
زمان: 
1/13 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 فروردین 1397 , 392.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 02:00","price":394.05},{"date":"1397/01/13 02:30","price":389.25},{"date":"1397/01/13 03:00","price":390.62},{"date":"1397/01/13 03:30","price":388},{"date":"1397/01/13 04:00","price":389.77},{"date":"1397/01/13 05:00","price":387.08},{"date":"1397/01/13 06:00","price":395.39},{"date":"1397/01/13 08:00","price":394.82},{"date":"1397/01/13 08:30","price":395.47},{"date":"1397/01/13 09:00","price":392.6},{"date":"1397/01/13 09:30","price":390},{"date":"1397/01/13 10:00","price":388.77},{"date":"1397/01/13 10:30","price":392.39},{"date":"1397/01/13 11:00","price":392},{"date":"1397/01/13 12:00","price":390.65},{"date":"1397/01/13 12:30","price":398},{"date":"1397/01/13 13:30","price":397.5},{"date":"1397/01/13 14:00","price":399.94},{"date":"1397/01/13 14:30","price":399.16},{"date":"1397/01/13 15:00","price":398.8},{"date":"1397/01/13 15:30","price":397.5},{"date":"1397/01/13 16:00","price":399.5},{"date":"1397/01/13 16:30","price":399.05},{"date":"1397/01/13 17:00","price":397},{"date":"1397/01/13 17:30","price":395.99},{"date":"1397/01/13 20:00","price":391.12},{"date":"1397/01/13 20:30","price":397.6},{"date":"1397/01/13 23:00","price":392},{"date":"1397/01/13 23:30","price":392.58}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398