کمترین: 
6795.1
بیشترین: 
7105.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6967.5
زمان: 
1/13 23:30
قیمت بیت کوین امروز 13 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 فروردین 1397 , 6967.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/13 02:00","price":6880.2},{"date":"1397/01/13 02:30","price":6830.2},{"date":"1397/01/13 03:00","price":6805.4},{"date":"1397/01/13 03:30","price":6808.3},{"date":"1397/01/13 04:00","price":6812.5},{"date":"1397/01/13 05:00","price":6795.1},{"date":"1397/01/13 05:30","price":6999.4},{"date":"1397/01/13 06:00","price":6980},{"date":"1397/01/13 08:00","price":6947.6},{"date":"1397/01/13 08:30","price":6995},{"date":"1397/01/13 09:00","price":6958},{"date":"1397/01/13 09:30","price":6887.1},{"date":"1397/01/13 10:00","price":6878.5},{"date":"1397/01/13 10:30","price":6904.8},{"date":"1397/01/13 11:00","price":6924.8},{"date":"1397/01/13 11:30","price":6897},{"date":"1397/01/13 12:30","price":7105.2},{"date":"1397/01/13 13:00","price":7044.5},{"date":"1397/01/13 14:00","price":7056},{"date":"1397/01/13 14:30","price":7063.9},{"date":"1397/01/13 15:00","price":7028.4},{"date":"1397/01/13 16:00","price":7069.8},{"date":"1397/01/13 16:30","price":7029.3},{"date":"1397/01/13 17:00","price":7001.1},{"date":"1397/01/13 17:30","price":6996.6},{"date":"1397/01/13 20:00","price":6918},{"date":"1397/01/13 20:30","price":7040.1},{"date":"1397/01/13 23:00","price":6978.7},{"date":"1397/01/13 23:30","price":6967.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398