کمترین: 
690500
بیشترین: 
690750
قیمت تقلبی: 
690750
زمان: 
1/11 21:25
قیمت آبشده بنکداری امروز 11 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 11 فروردین 1397 , 690750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 17:50","price":690500},{"date":"1397/01/11 21:25","price":690750}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398