کمترین: 
6724.5
بیشترین: 
7185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7103.1
زمان: 
1/11 22:00
قیمت بیت کوین امروز 11 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 فروردین 1397 , 7103.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/11 00:00","price":6724.5},{"date":"1397/01/11 00:30","price":6809.7},{"date":"1397/01/11 01:30","price":6866.9},{"date":"1397/01/11 02:00","price":6871.1},{"date":"1397/01/11 02:30","price":6924.9},{"date":"1397/01/11 03:00","price":6861.3},{"date":"1397/01/11 03:30","price":6783.7},{"date":"1397/01/11 04:00","price":6818},{"date":"1397/01/11 04:30","price":6843},{"date":"1397/01/11 07:30","price":7047},{"date":"1397/01/11 10:30","price":6962.8},{"date":"1397/01/11 11:00","price":6913},{"date":"1397/01/11 13:30","price":6927.5},{"date":"1397/01/11 14:00","price":6898},{"date":"1397/01/11 14:30","price":6882},{"date":"1397/01/11 15:00","price":6988},{"date":"1397/01/11 15:30","price":7135.2},{"date":"1397/01/11 16:00","price":7077.5},{"date":"1397/01/11 16:30","price":7116},{"date":"1397/01/11 17:00","price":7118.5},{"date":"1397/01/11 18:00","price":7185},{"date":"1397/01/11 18:30","price":7041.4},{"date":"1397/01/11 19:30","price":7023.3},{"date":"1397/01/11 20:00","price":7063.4},{"date":"1397/01/11 20:30","price":7064.2},{"date":"1397/01/11 21:00","price":7044.5},{"date":"1397/01/11 21:30","price":7119.5},{"date":"1397/01/11 22:00","price":7103.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398