کمترین: 
689750
بیشترین: 
690250
قیمت تقلبی: 
690250
زمان: 
1/10 17:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 10 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 690250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 16:30","price":689750},{"date":"1397/01/10 17:05","price":690250}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398