کمترین: 
12615
بیشترین: 
12701
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12701
زمان: 
1/10 20:20
قیمت دینار بحرین امروز 10 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 فروردین 1397 , 12701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 12:40","price":12615},{"date":"1397/01/10 20:20","price":12701}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398